Древни общества. Изкуство на Египет – Подробен План За Тема

Древни общества. Изкуство на Египет

І. Възникнали държавни обединения, цивилизации, възникващи по едно и също време.

Китай, Индия (Инг -Янг), Месопотамия (двуречието Тигър и Ефрат),  Египет (Нил)

Повтарящо се начало: аграрни общества, заседнал начин на живот, държавност, ерархия в обществото – робовладетелство – специфична форма на съществуване на човек.

F.e. Древна Гърция, Рим – робовладелски структури, макар и с различен брой роби.

Извземане свободата на индивида и да се превърне във вещ, оръдие на труда. F.e. рест – вещ в Рим

Структуриране на обществото в две неголем групи: І копаят , ІІ мислят

Робовладеското общество е много по-динамично от първобитното, въпреки че е  на висока цена(хора-роби-вещ). Най-древните държави се основават на робовладелския тип общество.

Строго йерархирана, пирамидална система(на върха е император – бог /Египет/) – напредничавост; повторение и възпроизвеждане на тези структури, липсва новаторсвото (води до устойчивост);

3 хил.г.пр.н.е., обединение около р.Нил – Египет

писмени общества – които фиксират информация за себе си върху трайни източници; точни и добре разработени системи и общества; строежи и съоръжения с огромни мащаби с различна функция; монументалност, подсказваща за уникални форми на изобразителното изкуство – живопис, скулптура; ансамбъл наличие на определени сгради, подчинени на общи, сходни признаци;

Образният вид информация(живопис, скулптура) е много по-мащабен и наложен от писмения;

Образ на човек – създава се точен и верен портрет на човек:

–          портретно изображение;

–          изграждане на композиции, в които участват хора

–          развиване на сюжети и теми, които се развиват пред човека (религиозно – митологични системи, които проникват в живота на човека)

Религиозно-митологичните образи се пренасят върху стената, разкриване на тяхното богатство;

Напътствия и начини на изобразяване, детайли, подчинени на тази система ( пропорции, целия език на изкуството) – КАНОН – изкуство подчинено на строги описания;

Забавени темпове на промяна на изкуството ( забрана на промяна на КАНОНА), трайни и повтарящи се елементи за огромен отрязък от време; възпроизвеждане преди новацията – идеативен х- р – условна изобр. с-ма;

Две измерения, дълбочината липсва; развива се като фрис(лента); игнорина се даден компунент, за сметка на друг;

– Неолитен съд – на който се представя ято фламинго; птиците са една с друга свързани; ива повтаряемост и са нереално застанали;

Архитектура – монолитни изображения

История на ЕГИПЕТСКОТО изкуство – 3 периода:

Древно царство – 3000 – (2700/2600)2000 г.пр.н.е.

–          основни КАНОНИ в изобразителното изкуство – религиозно – митологична система;

–          най-мащабното архитектурно изкуство;

–          F.e. Пирамидите в Гиза – Хеопсовата пирамида на Ху Фу

Средно царство – 2200 – 1300(1700/1600) г.пр.н.е.

–          огромни храмове – пирамидата и храмът са свързани, 2 комплекса от 1 елемент;

Новото царство – 3000 – (2700/2600)2000 г.пр.н.е.

–          постижения във всяка дейност;

–          Египет не е вече така могъщ и самостоятелен:

o    Егейска култура, Перси, Александър Македонски, Гърция, Рим – римска провинция, Египет – житницата на Римската империя;

Храмови комплекси – гробници(пирамиди) свързани с митологията на Египет – вярата в безсмъртието на душата(Ка) след напускането на тялото и преминаване на препитания(съдилище), за да живее живот аналогичен на земния, но много по-хубав; пазят се вещите на мъртъвците; балсамиране(познаване на медицината;портретиране); живот в отвъдното; душата се лута без тяло – най-големият страх; Всеки човек се опитва да си направи портрет, за да може душата да намери тялото; балсамиране (фараон) –  по-бедните (каменоделство) – още по-бедните(портрет от гипс); Правене на няколко портрета – изключително точни. F.e. Нифертити – 3броя / оцветени в цветове близки до реалните;

Монументалната култура:

– мощта на фараона;

– гробници;

F.e. Пирамидата на фараона Джосер; авторът на пирамидата е архитектът Импотет; стъпаловидна пирамида подобна на дзикоратите в Месопотамия, но с друго предназначение; 2800г.пр.н.е. – 5 скосяващи се към върха форми;

Принципи в архитеркурата:

– принцип на съответствие на външната и вътрешната архитектура – без съответствие между външната и вътрешната структурна форма;

Пирамидата не е обществен тип архитектура, гробницата е нещо затворено, херметизирано. В ранен Египет и двата принципа са налице;

КОЛОНА – появява се в своя зачатъчен вид в пирамидата на Джосер, но все още не е носещ елемент, а по-скоро декоративен. Носещ елемент в храма на Джосер е стената. Градежът е от хоросан. Колоната е наполовина издадена от стената и е характерна с:

-наличие на капител (с растителен характер – лотос, палма, папирос);

-много малка и тънка основа (за това и не може да бъде носещ елемент);

За да бъде носеща колоната трябва да има определена пропорция, съотношение мужду дебелината, височината и разстоянието на което са разположени колоните една от друга.

Навлизане на пропорциониране

ХЕОПСОВАТА ПИРАМИДА – фараон Ху Фу

Висока – 190м.; основата на пираминада е 230м. – квадрат, точно ориентиран според посоката на светлината(слънцеориентиране);

Новото царство

Време на разцвет на храмовото строителство. Архитектурен бум.

F.e. Кап Шетц Сут – храмов комплекс;

нови тенденции – строителство, подчинено на обредни и културни;

1)     действие, процесия, движение на маса хора към религиозен център – протяжен, но непрекъснат процес;

2)     стремеж хората да са обединени, организирани в едно цяло, подчинено на някаква идея – наличие на тераси;

колонади – колоната вече е нещо самостоятелно, носеща функция, а

не декоративна. От тук започва архитектурното въвеждане на

колоната до наши дни;

Храмово пространство

§  І. Първо има предхрамово пространство – достъпно (връзка мужду ежедневното и извисеното) за приобщаване на големи групи хора; открито хората се подготвят;

§  ІІ. Вход.врата – място, където се съсредоточават гранични елементи – полупропусклива преграда; спират хората, които не желаят да приемат храма; допускат тези които са отворени; Вратата е огромн, монументална, натоварена с охранителни функции(наличие на лъвове, тигри, божества)

  • Същинската част на храма, най-богат и разнообразен;

F.e. Луксур и Карнак – храмът на Мон Ра – чудовищна гора от 25-30м. дълги колони от папирос с дебелина 3м. – чудовищна пещера (конструкцията би издържала и ако не са толкова нагъсто). Египетският храм смазва с размерите си и по-скоро подтиска, принизява човека като същество. Човек в него се губи, плаши от тази архитектура, правена не сякаш от хора, а от великани. Храмът плаши, контрулира човека.

Новото царство ни среща и с друг феномен – въвеждане на триизмерната структурна форма.

F.e.      Луксур и Карнак – скулптури между колони, огромни, поставени плътно до колоните – все още се набляга повече на фронталното изображение. Опити за постепенно издърпване на скулптурата на пред. Скулптурата не въздейства съмостоятелно, все още е тясно обвързана с архитектурата.

Рамзес ІІ – фараон, по времето, на който Египет достига своето могъщество; храм – врязън, изсечен в скалата – архитектурата допълва природата; Огромни фигури високи около 20-23м., строени от горе на долу; много трудоемка работа, непозволяваща никакви грешки в мащабите и скулптурата на фигурата.

Начини за скулптурно изображение

І-ви начин                                                                           ІІ-ри начин

Натрупва се(глина и др.)                                           премахват се парчета

В египетското изкуство се работи с камък, тоест ІІ-ри начин на работа; 4 колоса – представителни портрети на фараона(еднакви по своите елементи); картуги – показват името и династията на фараона;

F.e.      Колонада в Карнак

Налице са изображения, взети от бита, живота на фараона.

F.e. двама мъже които патици, изображение съобразено с всичко канони; маса – извъртяна, сякаш е погледната отгоре; персонажите стъпват на една линия;

Фризообразно разполагане, усещане за множество (аналогия с ятото Фламингоо от керамичната скулптура на Древен Египет)

Изображение на войници, държащи „клонка палма“ – символ на мирът.

Фламанското и холандското изкуство – изображението на ходжите (посетителите Божи Гроб) ХVІ, ХVІІв. – портрети на поклоници, като за доказателство държът палмова клонка.

Хората са изобразени без зеници – анонимно присъствие.

Египетското изкуство създава като самостоятелен жанр – портрета;

Вертикално развитие: от-долу на горе…

-пояси подчинени на земния живот (аналогично на изображенията в християнските държави);

-фризове, развити в пространството; подчинени на вертикално делене;

-пояси подчинени на небесния живот – граничеща със стенописи;

Точно и ясно изображение, възпроизвеждане на предметите(птици и др.)

Разномащабието не е подчинено на незнание, а на канони;

Портретно изображение

Нефертити – Алее Хотет І; – покрита осн.(камък) с гипс и оцветен;

Отсъства идеализиране на образите в египетското изкуство, не на въз основа на неумение, а подтикнато от функцията на портрета – физическата прилика е от осн. значение(душата), дори се е прибягвало до снимане на отливки от лицето – важно е точното изображение;

Портретът не се занимава с естетическа функция, не е изящен предмен да радва окото, не е за галерия или дом, а има чисто магическа функция, поставя се в гробницата.

N.B. Портретувания трябва да е привлекателен за гледане – изразяващ с вътрешния свят на хората, но в Египет това отцъства  – той е лишен от емоцията на човешко или душевно състояние – портрет без психология.

Анонимно присъствие – без зеници, които издават емоционалното състояние;

ТУТАНКАМОН – непокътната гробница открита от Картър

-посмъртната маска(от злато) на ТутанКамон е наложена на него в гробницата;

-златото, допълнително украсено с емайл(червен и син), но не от боя, а от паста, при спичането й променя цвета си;

ЖЕЗЪЛ с три жила – горен, среден и долен Египет(символ на властта)

БИЧ с две жила – горен и долен Египет;

ТРОНЪТ на ТутанКамон

– слънцето – Амон Ра – всеки един лъч завършва с ръчичка, която докосва фараона и съпругата му;

1300-1400г. – тенденция да се въведе култ към Слънцето;

Деформация на черепа – издадения череп назад е символ на благородство;

– архитектурата   – първи стъпки за изграждане на религиозни храмове;

– наличие и прилагане на два архитектурни принципа;

– храмови комплекси – пирамидата е само част от тях;

– принцип на несъответствие от вън и от вътре

– пирамидата особено тази на Джасер, не е изявена в класически вид, състой се от 5 стъпаловидни плочи – архитект е Имхотеп.

– храма на Джасер – колони – градежа в Египет е камък;

– самата колона като декоративен елемент елемент притежава характер –  ……………. на колоната;

– колони и капители – палма, лотос, папирус
– фасадата притежава някаква пропорция за да може да бъде устойчива;

– Хеобсовата пирамида – уникално творение, по-висока от айфеловата кула; точен квадрат – основа 250м.
– релефа е най-разпространения начин за изобразяване – изображение, което се разделя от някаква основа; Има изпъкнал и вдлъбнат релеф, а от към отстоянието на разположението нисък(бсерелеф) и восок(орелеф) релеф;
– разположение на елементите: разположени на пояси; фигурите, които участват са различни по-големина; еднообразни фигури разположени една до друга; горе – символи на вселената(слънце и луна);

– триизмерна склуптура: сфинксове – лъвско тяло, фараонска глава – склуптурата се оцветява;

фараона Микерин – фигурите сякаш изплуват от камъка; – фигурите не са предвидени да се гледат отзад;
– жените се оцветявали предимно в бяло, а мъжете в охра;

– в Египетското изкуство няма взаимство между вътрешния и външния свят на човека; изкуство лишено от психологиката на човека; предлага приключени фази, които немогат да бъдат продължени;