ГИПС

Гипс

Той е естествен материал, състоящ се от калций, сяра, кислород и вода. Получава се при изпичане на природната изкопаема суровина гипсов камък – бял или безцветен минерал, при температура 120-180°С и последващо раздробяване на продукта от този процес. Гипсът значително отстъпва на цимента по устойчивост на продуктите, в които участва като свързващо вещество. Освен това, не е толкова добър и по отношение на хигроскопичността – способността да се противопоставя на проникването на влага в тялото на конструкцията. Затова се използва за направа на продукти и разтвори, които са предназначени основно за вътрешно приложение. Гипсът бива бързо и нормално втвърдяващ се, като краят на втвърдяването е съответно след по-малко от 15 и 30мин.

Този тип свързващо вещество служи като основа на разтвори за изравняване на бетонни плоскости – гипсови шпакловки и замазки, а също и в гипсовите мазилки и бои. Напоследък се наблюдава голямо участие на гипс в сухото строителство във вид на гипсокартонени плоскости.

По отношение на гипса приетите като стандарти у нас Европейски норми са БДС EN 13279-1 и БДС EN 13279-2. В първия от стандартите се определят характеристиките и производството на прахообразни гипсови продукти за целите на строителството. Тук се отнасят гипсови състави за шпакловане на стени и тавани. Те съдържат различни добавки и други свързващи вещества, така че да отговарят на условията, при които се прилагат. Към стандарта са включени и гипсови вещества за гипсови блокове, гипсови панели, гипсови влакнести изделия и гипсови разтвори за зидане. Вторият стандарт – БДС EN 13279-2, описва методите за изпитване на гипс и на строителни състави на гипсова основа. Той показва начините за определяне на: съдържанието на серен триоксид и изчисляване на еквивалентното количество калциев сулфат дихидрат; съотношението вода/гипсов състав; времето на свързване; якост на опън при огъване; твърдост; сцепление; водозадържане.

Техническите изисквания към гипсовите облицовъчни плочи са описани в БДС ISO 6308:2004, а показателите, на които трябва да отговарят гипсовите скали за производство на свързващи вещества, можете да откриете в БДС ISO 1587:2004.

В номенклатурата на видовете продукти от НСИОССП различните гипсови продукти се отнасят към система за оценяване на съответствието 3 и 4, в зависимост от изискванията за безопасност. Освен това, в приложение 1 към чл. 1, ал. 2 на НСИОССП се изисква гипсовите облицовъчни продукти за вътрешно приложение да бъдат с определен клас по реакция на огън от акредитирана лаборатория.