ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Скалите са източник за добиване на строителни материали.От тях се получават пясък,чакъл и др, а също така служат и за добиване на редица изкуствени материали.За добиване на каменни материали се използват гранитът,сиенитът,базалтът, диабазът, граувакето,

мраморът,варовикът,доломитът,мушелкалкът,черупчестият варовик,порфирът,пясъчникът,вулканичните туфи и др.

Употребата на скалите като строителни материали зависи от техните свойства : структура и текстура,порьозност,твърдост,

якост,цвят,устойчивост срещу изветряване и др.

Структура – Определя се от формата и големината на отделните скалообразуващи минерали ,а също и от начина на свързването помежду им в общата скална маса.Различават се кристалинна,порфирна и стъкловидна структура.При кристалинната структура минералните съставни части са сраснали пряко помежду си.Когато отделните съставни части могат да се различат с просто око , структурата се нарича зърнеста,а когато не могат структурата е плътна.Порфирна е структурата, когато в общата маса от ситни кристали или стъкловидна маса се открояват по-едри или по-дребни кристали.Плътната структура се вижда под микроскопа като зърнеста.Стъкловидната структура има вид на начупено стъкло или смола.

Текстура Представлява сглобката или тъканта на скалите и се определя от пространственото нареждане на скалообразуващите минерали.В еруптивните скали преобладаващо определящо качество е структурата,а при утаечните скали-текстурата.Утаечните скали имат повече или по-малко изразена напластеност, която характеризира текстурата им.При метаморфните еруптивни скали също по-ясно е изразена текстурата – пластовидността: гнайси,кристални шисти и др.

Скали със зърнеста структура дават обикновено по-добри строителни материали – по-устойчиви срещу изветряване и с по-голяма якост.Ситнозърнестата структура обуславя по-висока якост от едрозърнестата.Устойчивостта с/у изветряване при нея също е по-висока.

Порьозността на скалите е различна.Непорьозни са само скалите със стъкловидна структура.Плътни скали с твърде ситни пори са добри проводници на топлината и лоши на въздуха,поради което не са подходящи за околовръстни стени, но са добри за основни зидарии.

Якост Решаваща е натисковата якост понеже опънта е много по-малка от 1/8 до 1/57 от натисковата.Това важи и за якостта на огъване – от 1/6 до 1/9 от натисковата.Натисковата якост е различна при различните скали и се мени дори и в скални блокове от една и съща кариера.При пластмасовата текстура – по посока на пластовете тя е по-малка от натисковата якост перпендикулярно на тях.

По якост скалите от които се добиват камъни могат да се подредят така:

Базалт

Диабаст

Сиенит

Гранит

Грауваке

Мрамор

Доломит

Мушелкалк

Порфир

Пясъчник

Вулканични туфи.

Цветът на камъните има голямо значение главно за високото стр-во .Камъни с железни и манганови съединения изветряват лесно и в зидариите се появяват грозни червени и черни петна.Устойчивостта с/у изветряване е решаващо качество за употребата на ест. камъни.Лесно изветряващите скали не бива да се използват за добиване на стр. камъни