От Що Е Сътворена Жената?

Когато Господ направил Адама от кал и му вдъхнал душа, Архангел Михаил – вадидушникът – още не бил сътворен. Затуй Господ си рекъл:“Я да направя аз една другарка на Адама, та хем да го пере, хем да му вади душата – да не съклетисва!“ Повикал Господ един ангел и му рекъл:“Слушай какво ще ти кажа, ангеле! Нощес ще отидеш при Адама и докато спи, ще му извадиш едно ребро от лявата страна откъм сърцето. Ала внимавай да не го разбудиш! Полекичка ще му извадиш реброто и ще ми го донесеш тука!“
Ангелът се поклонил на Господа и прехвръкнал до Адама. Полекичка, както му заръчал Господ, извадил реброто. Адам спял и не го усетил. Тозчас ангелът се върнал обратно при Господа да му даде реброто, ала през туй време Господ заспал и ангелът не посмял да го събуди. Застанал до вратата да чака. Те ти го идва и дяволът. Пита:“Защо седиш пред вратата, ами не влезеш вътре?“ Ангелът му казва, че Господ спи и не смее да го събуди. Тогава дяволът го попитал какво държи в ръката си. „Това е реброто на Адама“ – отговорил ангелът. „Моля ти се, ангеле, дай да го видя какво е“ – замолил се дяволът.
Ангелът се излъгал и му го дал, а дяволът веднага побягнал с реброто. Ангелът го подгонил, но нали дяволите са по-бързи, ангелът едва го хванал за опашката, когато се намъкнал в една дупка. Дяволът тегли навътре, ангелът навънка, докато дяволската опашка се откъснала и останала в ръцете на ангела. „Ами сега, как ще дам това нещо в ръцете на Господа? викал си по пътя ангелът. -Ако му призная, както си беше, ще ме изпъди от рая.“ Накрая решил, ако го попита Господ това ли е реброто, да кажа – това е.
Когато отишъл с дяволската опашка при бога, Господ още спял. „Ще го събуда, па каквото ще да става – рекъл си ангелът и започнал да вика: Господи, Господи…“
-Донесе ли реброто? – попитал сънен Господ.
-Нося го, Господи – излъгал ангелът.
Тогава господ, мижейки, още сънен рекъл:“Хайде върви си, а това, що ти е в ръцете, да стане що съм рекъл.“
Тъй била създадена жената – от лъжата на ангела, от опашката на дявола и от невниманието на Господа.

От Сборника „Магарета Господни“

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Книги Онлайн

Преводи На Песни

13 Мъдри Мисли За Живота – Габриел Гарсия Маркес

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––